• Slide01
 • Slide02
 • Slide03

Přepravní lodní řád

 1. Osoby vstupující na přístavní zařízení nebo na loď jsou povinny při nastupování, po celou dobu pobytu na lodi a při vystupování dodržovat ustanovení tohoto Přepravního lodního řádu (Smluvních přepravních podmínek pro plavbu). Jsou povinny uposlechnout pokyny členů posádky a dispečerů lodní dopravy, dávané v zájmu bezpečnosti osob a plavby.
 2. Právo na přepravu má cestující s platným lodním lístkem nebo palubní vstupenkou za voucher (při hromadné platbě s příjmovým dokladem), a to pouze tehdy, pokud není loď plně obsazena. O obsazenosti lodi rozhoduje kapitán. Přeprava dětí do 6 let bez doprovodu osoby starší 15 let je zakázaná. Osoby, které porušují přepravní lodní řád jsou povinny na nejbližší zastávce loď opustit, a to bez náhrady již zaplaceného jízdného.
 3. Po dobu pobytu v lodi a při výstupu z lodního zařízení na břeh je každý cestující povinen mít u sebe platný lodní lístek nebo palubní vstupenku. Na výzvu kontrolního orgánu nebo posádky lodi je povinen jej předložit ke kontrole. Cestující se slevou předkládá s lodním lístkem doklad na slevu. Kontrolním orgánem je zaměstnanec dopravce v uniformě lodní dopravy nebo zaměstnanec dopravce s kontrolním průkazem.                 
 4. Cestující jsou povinni zakoupit si lodní lístek v pokladně lodní dopravy v místě, odkud vyplouvají nebo bez prodlení po vstupu do lodi u kapitána. Cestující s právem na slevu je povinen předložit pokladníkovi nebo kapitánovi doklad o tomto právu a zakoupit si lodní lístek pro snížené jízdné. Cestující s hotelovými vouchery na plavbu zdarma jsou povinni si v pokladně vyzvednout palubní vstupenky. Tyto vouchery neopravňují k přednostnímu vstupu na loď.
 5. Přeprava zavazadel, psů a kočárků je možná podle okamžitých provozních podmínek. Na 1 lodi je z kapacitních důvodů možno přepravit maximálně dětských kočárků. Je zakázáno vnášet na lodě látky, které by mohly znečistit loď a životní prostředí nebo způsobit škodu či zranění ostatním cestujícím. Přeprava hořlavin a topných plynů na lodi je přísně zakázána! Psi mohou být přepravováni pouze s bezpečným nasazeným náhubkem a jsou-li drženi na krátké šňůře. Z důvodu omezené nosnosti lodí jsou z přepravy vyloučeny zavazadla o hmotnosti nad 20 kg, jízdní kola, elektrokola, přívěsné vozíky za jízdní kola, elektrické invalidní vozíky. Schválení přepravy zavazadel, psů a kočárků je v pravomoci kapitána lodi.
 6. Na lodi, přístavních můstcích a v čekárnách na přístavištích platí zákaz kouření. Cestujícím je povoleno zdržovat se pouze na částech paluby a v prostorách lodi, které jsou pro ně vyhrazeny. Vstupovat na příď a záď lodi je zakázáno! Nastupovat na loď a vystupovat z lodi je povoleno pouze vchodem obsluhovaným posádkou.
 7. Vstup na přístavní můstek je povolen pouze za účelem nastupování a vystupování. Na přístavní můstek včetně lávky je povoleno vstoupit až po přistání lodi a po vystoupení cestujících. Nastupovat na loď a vystupovat z lodi je povoleno pouze vchodem obsluhovaným posádkou.
 8. Z přepravy jsou vyloučeny osoby v podnapilém stavu či pod vlivem omamných látek, nerespektující pokyny posádky nebo zaměstnanců společnosti, porušující podmínky tohoto přepravního řádu.
 9. Zpoždění nebo nekonání pravidelné plavby není důvodem k úhradě škody. Cestující má nárok na vrácení nevyužitého jízdného, pokud plavbu nemohl dokončit z příčin na straně dopravce.

Tento Přepravní lodní řád je zveřejněn na přístavištích, na lodích a webových stránkách dopravce.

1. PLAVEBNÍ s.r.o.
21. dubna 3, 691 44 Lednice

Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 35875

DIČ: CZ 25584979
Č.účtu: ČS Břeclav, 1388147379/0800

mobil: +420 603 516 358
e-mail: info@plavby-lednice.cz

CZ    EN    DE